DMCR PUBLICATIONS

ชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1461 คน

ธันวาคม 2555

-

สํารวจการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต (ฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต) โดยรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุนที่ติดเครื่องมือโป๊ะน้ำตื้น (ระหว่างเดือนเมษายน 2553 – เดือนมิถุนายน 2554) และเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น (ระหว่างเดือนกันยายน 2553 – เดือนสิงหาคม 2554) บริเวณแหลมหงา เกาะมะพร้าวใหญ่ เกาะรังใหญ่ อ่าวสะปํา แหลมยามูและอ่าวป่าคลอก

-

จรัสศรี อ๋างตันญา, กฤตยา ชนะชนม์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

12 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ