DMCR PUBLICATIONS

การประเมินเชิงพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่การแพร่กระจายพื้นที่หญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) กรณีศึกษาเกาะลิบง จังหวัดตรัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 745 คน

มกราคม 2562

-

การประเมินเชิงพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่การแพร่กระจายพื้นที่หญ้าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) กรณีศึกษาเกาะลิบง จังหวัดตรัง

0 เล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)