DMCR PUBLICATIONS

รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาไมโครพลาสติกในชายฝั่งอันดามัน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 67 คน

มกราคม 2562

-

รายงานความก้าวหน้าของการศึกษาไมโครพลาสติกในชายฝั่งอันดามัน

0 เล่ม

เผ่าเทพ เชิดสุขใจ , วราริน วงษ์พานิช และสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)