DMCR PUBLICATIONS

อัตราการรอดของหญ้ากุยช่ายเข็ม (halodule pinifolia) ที่ย้ายปลูกในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 83 คน

มกราคม 2562

-

อัตราการรอดของหญ้ากุยช่ายเข็ม (halodule pinifolia) ที่ย้ายปลูกในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

0 เล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)