DMCR PUBLICATIONS

การวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชนอย่างยั่งยืน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1769 คน

มกราคม 2562

-

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายแนวความคิด ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ได้เลือกนำแนวความคิดของเมืองนิเวศ (Eco-Cit) มาเป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งเมืองนิเวศ หมายถึง การพัฒนาเมืองที่มีดุลยภาพกับระบบนิเวศธรมชาติโดยมุ่งให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเพดานจำกัดของการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองที่มีการบริโภคพลังงานและทรัพยากร และปลดปล่อยของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่ที่สามารถทำได้ ในขณะที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มุ่งหวังให้ประชากรในเมืองและชุมชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม กายภาพของระบบเมืองและชุมชน รวมถึงความยั่งยืนและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

300 เล่ม

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

หน่วยงานภายนอก

บริษัท แสงสว่างเวิลด์เพรส จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร