DMCR PUBLICATIONS

ดินป่าชายเลนในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1040 คน

ธันวาคม 2554

978-974-286-854-3

การสำรวจข้อมูลดินในป่าชายเลนของประเทศไทยครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ป่าชายเลน 19 จังหวัด โดยวางแปลงเป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบตามสัดส่วนของพื้นที่ป่าชายเลนแต่ละจังหวัด เพื่อนำข้อมูลพื้นฐานมาอ้างอิงและเปรียเทียบในการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเซศป่าชายเลนในอนาคต

1000 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ