DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ฉบับผู้บริหาร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 539 คน

พฤษภาคม 2563

-

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ถูกจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ควรดำเนินการในอนาคต

0 เล่ม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานประจำปี