DMCR PUBLICATIONS

ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1313 คน

มกราคม 2563

-

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอดเป็นระยะทางการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า 704 กิโลเมตร ซึ่งในจำนวนระยะทางดังกล่าวนี้มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วไม่น้อยกว่า 559 กิโลเมตร และยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 145 กิโลเมตร แต่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมามีการดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และตามพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ โดยขาดการมองการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของชายฝั่ง ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาในจุดหนึ่งเกิดผลกระทบกับพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ข้างเคียง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ยกประเด็นการกำหนดขอบเขตในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำหนดขอบเขตระบบกลุ่มหาดประเทศไทยสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเช่นแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดแบ่งระบบกลุ่มหาดประเทศไทยและสมุดแผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทยจะมีประโยชน์ในการวางแผนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และมีประโยชน์ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชายฝั่งต่อไป

0 เล่ม

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากร