DMCR PUBLICATIONS

สมุดแผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1123 คน

มกราคม 2563

-

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอดเป็นระยะทางการ กัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า 704 กิโลเมตร ซึ่งในจำนวนระยะทางดังกล่าวนี้มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แล้วไม่น้อยกว่า 559 กิโลเมตร และยังไม่มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 145 กิโลเมตร แต่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมามีการดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และตามพื้นที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบ โดยขาดการมองการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของชายฝั่ง ทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยวิธีต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง หรือ การแก้ไขปัญหาในจุดหนึ่งเกิดผลกระทบกับพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ข้างเคียง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ยกประเด็นการ กำหนดขอบเขตในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งจึงได้หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำหนดขอบเขตระบบกลุ่ม หาดประเทศไทยสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็น ระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณป้องกันและ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเช่นแผน แม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดแบ่งระบบกลุ่มหาดประเทศไทยและสมุดแผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย จะมีประโยชน์ในการวางแผนการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และมี ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชายฝั่งต่อไป

0 เล่ม

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากร