DMCR PUBLICATIONS

พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 233 คน

สิงหาคม 2563

-

พื้นที่ป่าชายเลนบรเิวณอำเภอเมืองจังหวัดระนอง นับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” เมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งในปัจจุบัน “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” อยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑล จึงได้ทำข้อมูลเรื่อง “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” ขึ้นโดยได้ทำการปรับปรุงหนังสือ “รู้จัก..พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” ที่จัดพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ.2558 ให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยโดยมีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้และคุณค่าของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายๆ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดการทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประเทศชาติและตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

100 เล่ม

นางพูลศรี วันธงไชย , นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร