DMCR PUBLICATIONS

แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 829 คน

ธันวาคม 2554

-

ปัญหาหลักการของการใช้ที่ดินชายฝั่ง คือ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร เนื่องจากการถูกทำลายการตักตวงใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรจนเกินควร การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ คำนึงถึงผลเสีย และปัญหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตที่ดินชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรหลักๆ

0 เล่ม

สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ