DMCR PUBLICATIONS

ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2969 คน

เมษายน 2563

978-616-235-332-1

ทะเลและมหาสมุทรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยเฉพาะทะเลไทยเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนไทยและคนทั่วโลก ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลจากการดำเนินกิจกรรมทางทะเล ทะเลจึงเป็นฐานทรัพยกอันทรงคุณค่ และสำคัญในทุกมิติ ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และสิ่แวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินกิจกรรมทางทะเลที่เพิ่มขึ้นและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลลดลง เกิดความเสื่อมโทรม นำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้ง การกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และรายได้ จึงมีความจำเป็นอย่งยิ่งที่จะต้อพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และการจัดการความรู้ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทะเลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม หนังสือ เรื่อง "ทะเลและมหาสมุท และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทาทะเล ซึ่งได้กำหนดให้เป็นแผงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ (Flagship Project) ประจำปืงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พศ, bee๘ - ๒bd) โดยมี สมช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หนังสือฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่เสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของ อจชล. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล สาระสำคัญของหนังสือฉบับนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานทางทะเลที่สำคัญ โดยระบุถึงลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะล การแบ่งเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กิจกรรมและมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย และผลกระทบ รวมถึกฎหมาย ความร่วมมือ และหน่วยงานทางทะเล ตลอดจนหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแล ในฐนะคาเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องของทะลขั้นพื้นฐน แสดงให้เห็นถึงคุณคำและความสำคัญของทะเลไทย ซึ่งเป็นสมบัติ ของชาติ ดังนั้น จึหวังว่าหนังสือฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยทุกภาคส่วนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง

0 เล่ม

คณะอนุกรการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล)

หน่วยงานภายนอก

-

การบริหารจัดการ

10 ก.ย. 2563