DMCR PUBLICATIONS

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1436 คน

ธันวาคม 2553

-

เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นกรอบความคิด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของตน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็นหัวหน้า ส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นคู่มือ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ หรือเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

0 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ