DMCR PUBLICATIONS

จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116วัน สร้างสามัคคี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 828 คน

กันยายน 2551

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ