DMCR PUBLICATIONS

ทช.จับมือหน่วยงานทางทะเล จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 842 คน

สิงหาคม 2551

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประชุมการวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประชุมวิทยาศาสตร์ทะเล 2551 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ