DMCR PUBLICATIONS

ทช.-ก.พ.ร่วมปลูกป่าชายเลนป้องกันการกัดเซาะ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 826 คน

มีนาคม 2552

-

นายสำราญ รักชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวตอนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ซึ่งนำโดย นางเบญจวรรณ สร่างนิทร รองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้มาปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนหมู่ที่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ