DMCR PUBLICATIONS

คู่มือสำหรับการศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล เรื่องการศึกษาความเป็นกรดของทะเลอันดามัน โดยการพัฒนาการตรวจวัดด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพื้นฐาน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 755 คน

เมษายน 2561

9786163164537

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนั้นเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนทั่วไป ภาครัฐ องศ์กรนานาขาติและเอกชน โดยฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิโลกที่เพิ่มมากขึ้น หรือการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางด้านทะเล ดังนั้น เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือเรื่องการเกิดพายุที่รุนแรง ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง และอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะเรื่องปะการังฟอกขาว ผลกระทบอีกด้านต่อทะเลคือเรื่องความเป็นกรดของน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้น จากการที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในชั้นบรรยากาศและมีการถูกดูดซับลงสู่ทะเล โดยมีการพยากรณ์ถึงผลกระทบทางทะเลในอนาคต แต่องค์ความรู้ทางด้านนี้ได้มีการตื่นตัวและมีการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ได้มีงานศึกษาวิจัย รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพราะผลกระทบจากความ เป็นกรดของน้ำทะเลนั้น จะมีผลกระทบไปทั่วทะเลโลกที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญ รวมถึงความ หลากหลายทางชีวภาพ โดยองค์การสหประขาชาติได้มีการบระจุเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นกรดของน้ำทะเล ไว้ในกรอบของ Sustainable Development Goal 14 (SDG14) และองค์กรนานาชาติต่าง ๆ ทั้งที่เป็น Intergovernmental และ NGO ได้ให้ความสำคัญในการที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนกรอบ SDG14 ของ สทประชาขาติ เช่น UNESCO/IOC, IAEA, และ Global Ocean Acidification Observing Network (GOA-ON) เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งได้สนับสนุนงบประมาณในงานพัฒนางานวิจัย ทางด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีความร่วมมือกับ UNESCO/OC-WESTPAC และโครงการความร่วมมือ ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ศูนย์ปฏิบัติการความร่วมมือไทยและจีนสำหรับการศึกษา ทางด้านภูมิอากาศและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล) ในการพัฒนาโครงการศึกษาเรื่องความเป็นกรดของน้ำทะเล และผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการัง โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการศึกษาวิจัย และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการพัฒนาและจัดทำ วิธีการวัดความป็นกรดของน้ำทะเลโดยวิธีสเปกโตรโฟตมิเตฮร์ และได้มีการจัดการฝึกอบรมนานาชาติภายใต้ การสนับสนุนของ National Commission for UNESCO of Thailand (กระทรวงศึกษาธิการ) กรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง และ UNESCO/IOC-WESTPAC ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งทะเลอันดามัน ในปี พ.ศ. 2558, 2559, และ 2560 รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายในการศึกษาติดตามความเป็นกรดในภูมิภาค ผู้เขียนต้องขอบพระคุณ Prof. Andrew Dickson (Scripps Institution of Oceanography), Dr.Aleck Wang (Wood Hole Oceanographic Institution), และ Dr.Adrienne Sutton (NOAA) ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาวิธีกรวิเคราะห์ค่า H และปัจจัยคาร์บอเนตที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้งทีมงานในกลุ่มวิจัยสมุทรศาสตร์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันที่ช่วยในการดำเนินงานวิจัยทุก ๆ ท่าน หวังว่าการพัฒนาวิธีการในการศึกษาความเป็นกรดในน้ำทะเลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยไทยในการที่จะนำไปใช้ประโยซน์และก่อให้เกิดการศึกษาวิจัยกันมากขึ้น

300 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

เอกสารวิชาการ