DMCR PUBLICATIONS

โครงการร่วม สร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 876 คน

มิถุนายน 2553

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กรมประมงและกองทัพเรือ ได้จัดแถลงข่าว โครงการ "ร่วมสร้างบ้านปลา...ด้วยปะการังเทียม" ในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและทะเล เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ