DMCR PUBLICATIONS

ถวายพระพรศูนย์ราชการราชาภิเษกปีที่60

  • มีผู้สนใจ จำนวน 809 คน

กันยายน 2553

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดการเฉลิมพระเกียรติฯถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 เหลือง-ฟ้า มหามงคล "ร่วมพลังใจ ถวายความภักดี"

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ