DMCR PUBLICATIONS

ทช.ลงนามร่วม อพวช. ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 816 คน

มีนาคม 2553

-

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา นายประวิม วุฒิสินธ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยคววามร่วมมือทางด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ