DMCR PUBLICATIONS

ประชุมวิชาการทรัพยากรฯครั้งที่3

  • มีผู้สนใจ จำนวน 797 คน

กันยายน 2553

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก" ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ