DMCR PUBLICATIONS

ฟื้นฟูนากุ้งร้างสราษฎร์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 857 คน

กันยายน 2553

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดโครงการปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูนากุ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ณ บ้านไร่หลวง ตำบลกะเดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ