DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการศึกษาวิจัยด้านสัตว์พื้นทะเล สำหรับผู้ปฏิบัติการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 75 คน

สิงหาคม 2564

-

สิ่งมีชีวิตในทะเลประกอบไปด้วยกลุ่มหลักดังนี้ กลุ่มโปรติสต้า กลุ่มพืช และกลุ่มสัตว์ ซึ่งลักษณะการอาศัยอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลมีทั้งที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ ว่ายน้ำอย่างอิสระ และคืบคลานอยู่บริเวณพื้นทะเล และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทำหน้าที่ตั้งแต่เป็นผู้ผลิตขั้นต้น ผู้บริโภคในลำดับสูงขึ้นไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสูงสุด เช่น ปลาวาฬสีน้ำเงิน เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่เป็นกลุ่มสัตว์พื้นทะเลเท่านั้น องค์ประกอบประชาคมของสัตว์พื้นทะเลเริ่มตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความซับซ้อนของเซลล์น้อย เช่น กลุ่มฟองน้ำ จนถึงกลุ่มที่มีความซับซ้อนของเซลล์และระบบสรีระร่างกายมากขึ้นในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เช่น เพรียงหัวหอม ปลาที่อาศัยหากินตามพื้น นอกจากการเป็นตัวเชื่อมในการถ่ายทอดสารอาหารและพลังงานแล้วในระบบห่วงซ่อาหารแล้วในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล สัตว์พื้นทะเลสามารถนำมาใช้เป็นดัซนีบ่งชี้สภาพแวดล้อมเพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากผลการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งโดยมนุษย์และโดยธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลปรากฏในทุกระดับของห่วงโซอาหารตั้งแต่ผู้ผลิตขั้นต้นจนถึงผู้บริโภคในลำดับสูง โดยมากกว่าร้อยละ 70 เป็นอาหารให้กับผู้บริโภคลำดับต้น จึงมีความสำคัญในแง่การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงานไปตามลำดับขั้น การวิจัยเกี่ยวกับสัตว์พื้นทะเลจึงมีบทบาทที่สำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบนิเวศทางทะเลในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะประชาคมของสัตว์พื้นทะเลในระบบนิเวศทางทะเลมืแนวความคิดคล้ายคลึงกับการศึกษาวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเริ่มจากการสังเกต ตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยการตั้งสมมติฐาน และการออกแบบการศึกษา

20 เล่ม

วราริน วงษ์พานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พี ซี พริ้นติ้ง

การบริหารจัดการทรัพยากร