DMCR PUBLICATIONS

สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 840 คน

กันยายน 2553

-

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย โดยมีนายประวิม วุฒิสินธุ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล รองอธิบดี, ดร.เจิดจินดา โชติยะปุตตะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ