DMCR PUBLICATIONS

อทช ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในภาคใต้

  • มีผู้สนใจ จำนวน 848 คน

กันยายน 2553

-

เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะ ได้ออกตรวจราชการหน่วยงานสังกัดกรมฯ ในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พังงา จ.ภูเก็ต ร่วมกับ น.ส.นริศรา อดิเทพวรพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่กรมฯ และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ ผลงานของหน่วยงาน ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับรับฟังปัญหาจากชุมชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ