DMCR PUBLICATIONS

อบรมลูกเสือสมุทร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 852 คน

กันยายน 2553

-

ทช. จัดอบรมลูกเสือสมุทรนำการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 20-26 ธันวาคม 2552 ผู้บริหาร และข้าราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำความรู้ชั้นสูง หรือลูกเสือสมุทร ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ