DMCR PUBLICATIONS

พรรณปลาของเอสทูรี่อ่าวไทยตอนใน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 485 คน

กรกฎาคม 2564

978-616-316-679-1

ความหลากหลายของพรรณปลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบ่งขี้ถึงคุณภาพของระบบนิเวศที่มีความสำคัญ อ่าวไทยตอนในเป็นบริเวณหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะปลาทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นกทะเล และเต่าทะเล จึงเป็นระบบนิเวศที่มีคุณภาพและมีความสำคัญของน่านน้ำไทย เนื่องด้วยบริเวณนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความจำเพาะเป็นพิเศษ กล่าวคือเป็นบริเวณที่เป็นสักษณะอ่าวกึ่งปิด เป็นแหล่งรวมและสะสมธาตุอาหารที่พัดพามากับแม่น้ำที่สำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำ ทำจีน แม่น้ำบางปะกง ซึ่งไหลลงมาบรรจบกันในบริเวณนี้ จึงเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในสายใยอาหาร ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล เป็นระบบนิเวศเอสทูรี่ที่สำคัญของประเทศไทย สัตว์น้ำในบริเวณนี้สร้าง ความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมซนโดยรอบ เป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับคนไทยทั่วประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวาฬบรูต้า และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามธรรมชาติที่เป็นที่นิยม ปัจจุบัน ทรัพยากรทางทะเลมีปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง จากภัยธรรมชาติมลพิษทางน้ำที่ถูกปล่อยและจากพัดพาจากแผ่นดิน และจากการใช้ประโยชน์ที่เกินศักยภาพการผลิตทดแทน พบว่ปลาอย่างน้อยจำนวน 380 ชนิด ซึ่งเป็นปลาเอสทูรี่แท้ๆ จำนวน 279 ชนิด และเป็นปลาทะเลขายฝั่งที่เข้ามาอาศัยอยู่จำนวน 101 ชนิด ในจำนวนนี้มีชนิดที่ถูกคุกคามและสูญพันธุ์ จากน่านน้ำไทยมากถึง 43 ชนิด นอกจากนี้ยังมีปลาต่างถิ่น (alien species) ที่แพร่พันธุ์อยู่เป็นจำนวน 7 ชนิด หนังสือพรรณปลาของเอสทูรี่อ่าวไทยตอนในฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการศึกษาสำรวจพรรณปลาอ่าวไทยตอนใน ของ ดร.ขวลิต วิทยานนท์ กว่า 20 ปี เอกสารและรายงานการสำรวจ ซึ่งเริ่มมีการศึกษาและจดบันทึกตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ตร.ฮิว แมคคอร์มิค สมิท (Dr. Huge M. Smith) ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกและฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในเอสทูรี่ที่เคยพบเห็นในอ่าวไทยตอนใน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับใช้ประกอบการสำรวจ ติดตาม เพื่อให้ทราบสถานภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลา และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการกำหนดขีดจำกัดการใช้ประโยชน์ และวางแผนการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ในระบบนิเวศเอสทูรี่อ่าวไทยตอนในให้ยั่งยืนสืบไป

200 เล่ม

ชวลิต วิทยานนท์ และคณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอ.พี.พริ้นติ้ง มีเดีย

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง