DMCR PUBLICATIONS

พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 953 คน

กรกฎาคม 2564

-

เป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้ ศรชล.

100 เล่ม

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานภายนอก

กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การบริหารจัดการ

18 เม.ย. 2565