DMCR PUBLICATIONS

การแพร่กระจายของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1172 คน

สิงหาคม 2551

-

อ่าวฉลองเป็นแหล่งบริการท่องเที่ยวทางเรือที่มีกิจกรรมทางเรือในด้านต่างๆ การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเป็นปัญหาหลักที่มาจากการดำเนินกิจกรรมทางการเรือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ การศึกษาปริมาณปิโตเลียมไฮโรคาร์บอนบริเวณอ่าวฉลองนี้ จะทำให้ทราบการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเบื้องต้น โดยดำเนินการตรวจสอบจำนวน 22 สถานี ในปี พ.ศ.2550 รวม 4 ครั้ง

-

พิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ และ เอื้อมพร ศักนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ