DMCR PUBLICATIONS

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2807 คน

กันยายน 2552

978-974-286-735-5

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยประมวลขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับมอบอำนาจเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนประมวล ข้อกล่าวหาองค์ประกอบในการพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด บทกำหนดโทษตามพฤติการณ์แห่งความผิด การบันทึกการจับกุม รวมทั้ง บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อเป็นคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถใช้ ศึกษาทำความเข้าใจ และใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามได้ อย่างถูกต้อง

500 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

อื่นๆ