DMCR PUBLICATIONS

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 945 คน

พฤษภาคม 2554

-

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล โดยติดตั้งอุปกรณ์ Temperature Data Logger กับทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

0 เล่ม

ธันยพัส ศิริชัยเศรษฐ,นฤมล กรคณิตนันท์,วิทยา โกษาผล,ธเนตร วรรณรังษี

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ