DMCR PUBLICATIONS

ชีพลักษณ์ของหญ้าชะเงาใบมน(Cymodoceae rotundata) บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 964 คน

กันยายน 2554

-

หญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata Ehrenberg and Hemprich, ex Ascherson, 1871) เป็นหญ้าทะเลชนิดเด่นที่สุดในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวตังเข็น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเลขึ้นบริเวณพื้นทรายติดโซนพื้นราบของแนวปะการัง หญ้าชะเงาใบมนมีลักษณะสำคัญคือเป็นหญ้าทะเลที่มีขนาดเล็ก เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอายุสั้น จึงมีการตอบสนองต่อปัจจัยทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ในแต่ละเดือนซึ่งมีความแปรผันไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมในรอบปี
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553- สิงหาคม 2554 ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 1) การเจริญเติบโต จากการเพิ่มความยาวใบและเพิ่มจำนวนใบ 2) การสืบพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศ โดยการแตกยอดใหม่ และ 3) การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จากการสร้างดอก โดยในบทความนี้จะเป็นการเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เป็นเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553- พฤษภาคม 2554 เท่านั้น

0 เล่ม

ภูเบศ จอมพล สายสนิท พงศ์สุวรรณ และ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง