DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการเก็บขยะใต้ทะเลเเละฟื้นฟูแนวปะการัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 933 คน

มิถุนายน 2550

-

คลื่นยักษ์สึนามิได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ความรุนแรงของคลื่นสึนามิที่พัดเข้ามาได้ทำลายอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างตลอดแนวที่ราบชายฝั่ง ซากสิ่งก่อสร้างส่วนหนึ่งถูกพัดลงสู่ทะเลกลายเป็นขยะใต้ท้องทะเลจำนวนมาก เช่น ชิ้นส่วนอาคารบ้านเรือน ตู้เย็น เรือหางยาว เสื้อผ้า ฟูก กระเป๋าสตางค์ อันเป็นสาเหตุของความเสียหายหลายประการ เช่น ขยะทำลายปะการังให้แตกหัก ขยะปกคลุมกีดขวางการเจริญเติบโตของปะการัง ขยะทำลายทัศนียภาพใต้น้ำ นอกจากปะการังจะได้รับผลกระทบจากขยะที่ถูกพัดมาจากชายฝั่งแล้ว ปะการังยังได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่รุนแรงทำให้ปะการังก้อน ปะการังโต๊ะ และกัลปังหาล้มคว่ำจำนวนมาก นอกจากนั้นตะกอนที่ถูกพัดมากับคลื่นสึนามิยังทับถมปะการังเสียหายในพื้นที่กว้าง การพลิกฟื้นปะการัง และการเก็บขยะใต้น้ำจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับแนวปะการังในการฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงขั้นตอนและวิธีการให้ชัดเจน รวมทั้งความรู้พื้นฐานในเรื่องของปะการังด้วยเนื่องจากปะการังหลายชนิดสามารถฟื้นตัวได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือ หากมีการดำเนินการช่วยเหลือผิดวิธีอาจกลายเป็นการทำให้ปะการังเสียหายเพิ่มมากขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หวังว่าข้อมูลในหนังสือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการัง และสามารถช่วยกันพลิกฟื้นปะการังและเก็บขยะใต้น้ำอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่เกิดผลเสียต่อแนวปะการังและนักดำน้ำเอง

0 เล่ม

ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การมีส่วนร่วม (เช่น ขยะทะเล เครื่องมือประมง เป็นต้น)

ตัวอย่างหนังสือ