DMCR PUBLICATIONS

ปลาวาฬบรูด้าในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1817 คน

เมษายน 2556

978-974-286-935-9

หนังสือ "ปลาวาฬบรูด้าในประเทศไทย" นี้ ได้ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับปลาวาฬบรูด้าไว้อย่างละเอียด พร้อมข้อมูลการแพร่กระจาย และข้อแนะนำแนวทางการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

200 เล่ม

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท อีไอซีเอส บิสซิเนส จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ