DMCR PUBLICATIONS

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อลดผลกระทบ จากภาวะโลกร้อน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • มีผู้สนใจ จำนวน 939 คน

กรกฎาคม 2555

-

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทั่วไป ระดับการ มีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ตําบลคลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวบรวมโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามประชาชนตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในท้องที่ตําบล คลองน้อย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5 หมู่บ้าน รวมจํานวน 260 ครัวเรือน

0 เล่ม

วัชรินทร์ ถิ่นถลาง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการ

20 ธ.ค. 2556