DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณเกาะโลซิน 2563

  • มีผู้สนใจ จำนวน 35 คน

กันยายน 2564

-

รายงานสถานภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณเกาะโลซิน พ.ศ. 2563 นับเป็น ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย การนำของนักวิชาการด้านปะการัง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง (สงขลา) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล (ชุมพร) จำนวนทั้งสิ้น 22 คน ร่วมดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ผล ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กัยายน 2563 ซึ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เล่ม

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6 ก.ย. 2566