DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 (แบบอินโฟกราฟิก)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 395 คน

มกราคม 2567

978-616-316-770-5

          รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ นำเสนอข้อมูล แนวโน้ม และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามแนวความคิของปัจจัยขับเคลื่อน ภาวะกดดัน สถานภาพ ผลกระทบ และตอบสนอง (DPSIR) รวมทั้งบูรณาการประเด็นที่เกี่ยวข้องในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าสถานภาพทรัพยากรที่มีแนวโน้ม ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ ขยะทะเล และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ การรักษาแนวปะการัง ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อการประมงและสัตว์ทะเลหายาก การจัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่การพัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นระบบ โดยการป้องกันการบุกรุกทำลาย รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ยั่งยืน

100 เล่ม

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

บริษัท ดู คอนเนคชั่น จำกัด

รายงานประจำปี

20 มี.ค. 2567