DMCR PUBLICATIONS

สรุปรายงานผลกระทบจากการเกิดปะการังฟอกขาวในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1533 คน

มกราคม 2556

-

ปะการังฟอกขาว เปนสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหรายเซลเดียวที่อาศัยอยูภายในเนื้อเยื่อ ทําใหปะการังออนแอเพราะไดรับสารอาหารไมเพียงพอจนปะการังอาจตายไปในที่สุด ถาหากไมสามารถทนตอสภาวะนี้ได สาเหตุที่ทําใหปะการังฟอกขาวเปนพื้นที่กวางครอบคลุมพื้นที่นานน้ำในระดับประเทศหรือกินอาณาเขตกวางในระดับภูมิภาคไดคือ อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นอยางผิดปกติ

-

นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ