DMCR MULTIMEDIA

เล-ยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ : RAYONG SEA VIEW RUN FOR RANGER 2018

  • 26 มี.ค. 2561
  • 168

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ,จังหวัดระยอง ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,000 คน ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยการวิ่งดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือระยะทาง 5 km. ระยะทาง 10 km. และระยะทาง 21 km. สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อยกย่องและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วย จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบเงินเข้าสมทบกองทุนผู้พิทักษ์ฯ จำนวน 1,500,000 บาท โครงการป่าในเมือง จ.ระยอง จำนวน 200,000 บาท โรงพยาบาลจ.ระยอง จำนวน 200,000 บาท และส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสวัสดิการของกรมฯ