DMCR MULTIMEDIA

ทช.กฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

  • 12 พ.ย. 2561
  • 322

ด้วยในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ วันที่ 11 พ.ย. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และเป็นผ้าพระกฐินผืนแรกที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปร่วมบุญด้วยจำนวนมาก ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม คือ พุทธศาสนิกชนจะมีการร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐินสืบไป เวลาต่อมา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดี ทช. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัย รวมยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงิน 1,619,164.45 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วย