ผู้บริหาร IT ทช. : CIO

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)

 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
Mr. Sakda Wichiansin

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Deputy Director General

 
          ชื่อ-สกุล                              :    นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)      :    Mr. Sakda Wichiansin   

ตำแหน่งบริหาร                    :    รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

หมายเลขโทรศัพท์               :    0 2141 1233 

หมายเลขโทรสาร                 :    0 2143 8317 

อีเมล                                    :    sakda.wi@dmcr.mail.go.th

วันที่ดำรงตำแหน่ง CIO        :    30 พฤศจิกายน 2558

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง                :    ที่ 1132/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ายละเอียดเอกสารแนบ

         คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1132/2558

         ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 27

ข้อมูลผู้ประสานงาน CIO

นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์
Mr. Paritad  Charoensit 

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Director of Information Technology Center

 

ชื่อผู้ประสานงาน CIO           :     นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)         :     Mr. Paritad  Charoensit

ตำแหน่งบริหาร                      :     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมายเลขโทรศัพท์                :     0 2141 1285

หมายเลขโทรสาร                  :     0 2143 9253

อีเมล                                     :     paritad.ch@dmcr.mail.go.th

วันที่ดำรงตำแหน่ง                :     14 ตุลาคม 2551

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง                :     ที่ 402/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551

รายละเอียดเอกสารแนบ

          คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 402/2551