IT CENTER CONTACT

ติดต่อเรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์สารสนเทศ

Department of Marine and Coastal Resources

120 หมู่ 3 ชั้น 8 กองแผนงาน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210
0 2143 9253

แบบฟอร์มการติดต่อ

captcha