IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตัวระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers)

  • 19 ก.พ. 2563
  • 20

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตัวระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของ และผู้พัฒนาระบบ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง