IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

  • 21 ก.พ. 2563
  • 22

          วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมโพเรสวา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

          การประชุมกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกรมฯ ด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planing) ที่สอดรับกับแผนปฏิรูปประเทศ  การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การแบ่งกลุ่ม และลงภาคสนาม เพื่อฝึกปฏิบัติในพื้นที่เกาะสีชัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานด้านการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ทั้งนี้ ศทส. ได้ร่วมบรรยายแนะนำช่องทางการค้นหาข้อมูลทรัพยากรสำคัญๆ ประกอบด้วย ระบบแผนที่ออนไลน์ และ โมบายแอปพลิเคชั่น dmcr4thai