IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศทส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 2/2563

  • 21 ก.พ. 2563
  • 24

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีผู้อำนวยการและผู้แทน จากหน่วยงานต่างๆในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10  อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ในการนี้ประธานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เลื่อนการประชุมจาก วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์เป็นประธานในการประชุม และในวาระอื่นๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แจ้งถอนข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม งบประมาณ 17,000 บาท เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ถอนโครงการดังกล่าว