คำสั่งศูนย์สารสนเทศฯ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการ
ดาวน์โหลด
วันที่ทำ
รายการ
ดาวน์โหลด
คำสั่งที่ 5/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศสท. 1.12 Mb 67 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 4/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 0.25 Mb 68 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 3/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 0.28 Mb 53 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศสท. ทช. 0.86 Mb 42 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ทช. 0.56 Mb 70 15 มิ.ย. 2561 Download