คำสั่งศูนย์สารสนเทศฯ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการ
ดาวน์โหลด
วันที่ทำ
รายการ
ดาวน์โหลด
ประกาศศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินค่าตอบแทนของข้าราชการ สังกัดศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 2.25 Mb 216 1 ต.ค. 2561 Download
ประกาศศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ สังกัดศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 2.28 Mb 122 1 ต.ค. 2561 Download
คำสั่งที่ 5/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศสท. 1.12 Mb 298 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 4/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 2.69 Mb 236 10 ต.ค. 2562 Download
คำสั่งที่ 3/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 0.28 Mb 223 15 มิ.ย. 2561 Download
คำสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศสท. ทช. 0.79 Mb 151 5 ต.ค. 2561 Download
คำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ทช. 0.49 Mb 187 5 ต.ค. 2561 Download