IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม ICT ทส.

 • 2562-05-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่1/2562

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 9.18 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 60
 • 2562-05-03 รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2562

  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 9.11 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 60
 • 2561-07-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 2/2561

  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 2.38 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 244
 • 2561-02-05 รายงานการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ครั้งที่ 1/2561

  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 123
 • 2561-06-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2561

  • เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 2.54 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 242
 • 2560-09-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 2/2560

  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 5.80 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 293
 • 2560-09-26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 2/2560

  • เมื่อวันที่ : 03 ต.ค. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 0.00 Kb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 330
 • 2560-07-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 1/2560 กรรมการชุดใหม่

  • เมื่อวันที่ : 22 ส.ค. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 3.12 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 473
 • 2560-04-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 1/2560

  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 15.46 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 564
 • 2560-04-19 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 1/2560

  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 4.40 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 190
 • 2559-09-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 3/2559

  • เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.96 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 316
 • 2559-08-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 2/2559

  • เมื่อวันที่ : 01 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 16.53 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 205
 • 2559-03-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทส. ครั้งที่ 1/2559

  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 3.87 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 303
 • รายการข้อเสนอโครงการฯ เพื่อทราบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 186
 • รวมโครงการที่เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของ ทส. ครั้งที่ 6/2558 , ครั้งที่ 1/2559 และ ครั้งที่ 2/2559

  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.51 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 200
จำนวน 38 รายการ