IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

โครงการ ICT อนุมัติแล้ว

 • วงเงินงบประมาณปี 2563 โครงการระบบเฝ้าติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารจัดการขยะทะเลและมลพิษทางทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (62,859,500)

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 6.13 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 110
 • วงเงินงบประมาณปี 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (1,000,000)

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 2.11 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 71
 • วงเงินงบประมาณปี 2562 โครงการระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ทช. (3,451,000)

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 2.74 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 85
 • วงเงินงบประมาณปี 2562 โครงการระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา (377,520)

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 3.24 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 93
 • วงเงินงบประมาณปี 2562 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (ศวทม.) (189,000)

  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 2.17 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 167
 • 2562-05-03 รายชื่อโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทส. ครั้งที่ 1/2562

  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 9.11 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 85
 • วงเงินงบประมาณปี 2562 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน ทช. 2562 (3,742,600)

  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 10.34 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 128
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงาน ทช. 2561 (3,405,000)

  • เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 4.98 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 164
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนออนไลน์ (รับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และระบบขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน) (500,000)

  • เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 3.32 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 205
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเวียน) (287,250)

  • เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 2.59 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 344
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการระบบจัดเก็บและสืบค้นเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ทช. (3,443,000)

  • เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 4.28 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 270
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(DMCR IT) (9,381,000)

  • เมื่อวันที่ : 06 ก.ค. 2561
  • ขนาดไฟล์ : 5.71 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 695
 • วงเงินงบประมาณปี 2561 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภายใน ทช. 2561 (4,181,000)

  • เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 7.11 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 213
 • วงเงินงบประมาณปี 2560 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560 (554,000)

  • เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 2.95 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 249
 • วงเงินงบประมาณปี 2560 โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mangrove 4.0) (2,843,600)

  • เมื่อวันที่ : 07 พ.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 5.03 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 311
จำนวน 58 รายการ