IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

กฏหมาย/ระเบียบ IT

 • 2561 หลักเกณฑ์กรมปารปกครอง อนุญาตให้กรม ทช. ใช้โปรกแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน Smart Card

  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 800
 • 2560 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560

  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 144
 • 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 150
 • 2559 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ว316 เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนงบ 60 มีผลบังคับใช้

  • เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 389
 • 2559 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ว315 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ

  • เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.12 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 345
 • 2559 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • เมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.81 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 375
 • 2559 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 4.94 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 303
 • 2559 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.81 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 248
 • 2559 ระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 269
 • 2559 แผนสำรองข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์สารสนเทศฯ

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.08 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 450
 • 2559 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.43 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 208
 • 2559 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.55 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 188
 • 2559 นโยบายเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.76 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 245
 • 2559 ข้อตกลงระดับการบริการด้านสารสนเทศ (Service Level Agreement : SLA)

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 759
 • 2559 ระเบียบปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง (Web Hosting) สำหรับจัดวางเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 326
จำนวน 31 รายการ