IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • 2559 01 06 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 1.41 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 221
 • 2558 04 29 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 248
 • 2553 การจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ ของหน่วยงานราชการ

  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 4.64 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 1907
 • 2551 01 15 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุมัติโครงการด้าน ICT ทส

  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2560
  • ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 290
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและการเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ

  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 280
จำนวน 5 รายการ